I. Definicje użyte w Regulaminie

Usługodawca: podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej zwanego Regulaminem) którego aktualne dane teleadresowe wskazane są na stronie consultingservice.pl posiadający status akredytowanego rejestratora domen polskich oraz akredytowanego rejestratora domen europejskich.

Abonent CSA (Consulting Service Abonent): osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która rejestruje i utrzymuje usługi nazw domen lub certyfikatów SSL w systemie abonamentowym poprzez mechanizmy serwisu Usługodawcy.

Partner CSP (Consulting Service Partner): osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z rozwiązań resellerskich oferowanych w ramach oferty Usługodawcy.

Konto CSA: konto abonenckie, do którego przypisywane są usługi i poprzez które można zarządzać usługami przypisanymi do konta danego Abonenta CSA.

Rejestr Nadrzędny: podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definicja Rejestru Nadrzędnego odnosi się także do pośredników Rejestrów Nadrzędnych, z którymi Usługodawca zawarł umowy o współpracy, wymienionych na stronie serwisu consultingservice.pl

II. Warunki korzystania z serwisu consultingservice.pl

 1. Zamieszczone na stronie consultingservice.pl informacje dotyczą zasad, na jakich Consulting Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczy usługi na rzecz Abonenta CSA.
 2. Abonent CSA jest zobowiązany do podania prawdziwych, rzetelnych i kompletnych danych w procesie zamawiania usługi z wykorzystaniem mechanizmów Usługodawcy.
 3. Abonent CSA jest odpowiedzialny za niezwłoczne aktualizowanie danych w przypadku każdorazowej ich zmiany.
 4. Abonent CSA przyjmuje do wiadomości, iż podanie nieprawdziwych, niekompletnych danych może skutkować wstrzymaniem propagacji usługi przez Usługodawcę lub Rejestr Nadrzędny.
 5. Abonent CSA ma prawo do składania Usługodawcy dyspozycji dotyczących nazw domen wyłącznie z użyciem autoryzowanego adresu email przypisanego do domeny w bazie Rejestru Nadrzędnego zarządzającego daną domeną.
 6. Abonent CSA oświadcza, iż przed zamówieniem usługi w systemie Usługodawcy zapoznał się z regulaminem zarządzania domeną udostępnionym przez Rejestr Nadrzędny zarządzający daną domeną lub regulaminem dostawcy certyfikatów SSL (w przypadku zamówień dotyczących certyfikatów SSL). Lista aktualnych regulaminów Rejestrów Nadrzędnych jest dostępna na stronie consultingservice.pl.
 7. Administratorem danych osobowych Abonenta CSA jest Consulting Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego aktualne dane znajdują się na stronie consultingservice.pl.
 8. Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta CSA niezbędnych do wykonania usług na rzecz Abonenta CSA.
 9. Podanie danych osobowych podczas składania zamówień w systemie Usługodawcy jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), jednak brak podania danych osobowych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie usługi przez Usługodawcę.
 10. W celu prawidłowego wykonania usługi Usługodawca przekazuje dane Abonenta CSA do Rejestru Nadrzędnego zarządzającego daną domeną (np. dla domen .pl – do rejestru NASK, dla domen .eu – do rejestru Eurid). Pełna lista rejestrów zarządzających poszczególnymi rejestrami nazw domen wraz z aktualnymi regulaminami Rejestrów Nadrzędnych znajduje się w serwisie consultingservice.pl. Usługodawca przekazuje dane Abonenta CSA wyłącznie w celu wykonania usługi oraz w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 11. Pełny zakres zbierania, przetwarzania i przekazywania danych osobowych, a także prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Abonenta CSA znajdują się w dokumencie "Obowiązek informacyjny RODO" dostępnym na stronie serwisu consultingservice.pl.
 12. Abonent CSA ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

III. Warunki techniczne korzystania z serwisu consultingservice.pl

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług w serwisie consultingservice.pl niezbędne jest wskazanie przez Abonenta CSA aktualnego adresu email służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z utrzymaniem i obsługą administracyjną domeny.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowej niedostępności do serwisu, w szczególności do przerwy technicznej niezbędnej do poprawy jakości świadczonych usług.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim Rejestrów Nadrzędnych, pośredników Rejestrów Nadrzędnych lub pośredników finansowych, z których usług korzysta Usługodawca lub Abonent CSA.
 4. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach whois. Widoczność danych można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach WHOIS. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą.

IV. Wypowiedzenie umowy

 1. Abonent CSA ma prawo zmienić Rejestratora nazw domen. Dla rozszerzeń nazw domen wymagających do tej zmiany kodu, potrzebne jest uzyskanie kodu authinfo od aktualnego Rejestratora. Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego oryginału formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”:
  1. 1.1 przesłanego przez Abonenta CSA pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres siedziby Usługodawcy;
  2. 1.2 dostarczonego osobiście do siedziby Usługodawcy lub
  3. 1.3 przesłanego na adres email Usługodawcy z autoryzowanego adresu email Abonenta po opatrzeniu „Wniosku o wydanie kodu Authinfo” komercyjnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Poprawnie wypełniony formularz musi:
  1. 2.1 zawierać poprawne dane Abonenta CSA;
  2. 2.2 zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta CSA lub osobę(y) umocowaną(e) do jego reprezentowania;
  3. 2.3 w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
  4. 2.4 zawierać załącznik w postaci dokumentu(ów) potwierdzającego(ych) status Abonenta CSA, których lista znajduje się na „Wniosku o wydanie kodu Authinfo”;
  5. 2.5 zawierać unikalny numer Partnera CSP obsługującego Abonenta CSA (o podanie numeru należy zwrócić się do Partnera CSP fakturującego Abonenta CSA za utrzymanie domen).
 3. Usługodawca wydaje kod authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta CSA w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza według kolejności przyjmowanych zgłoszeń.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania terminów dłuższych niż podane w zdaniu wyżej, szczególnie w przypadkach znacznego wzrostu ilości otrzymanych wniosków lub konieczności potwierdzenia poprawności danych zawartych w formularzu oraz załącznikach.
 5. Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi CSA „Wniosku o wydanie kodów Authinfo”.

V. Reklamacje

 1. Abonent CSA ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie rozpatruje reklamacji dotyczących rozliczeń finansowych pomiędzy Abonentem CSA a Partnerem CSP.
 3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej i przesłana listownie na adres Usługodawcy lub w formie mailowej – z autoryzowanego adresu email Abonenta CSA.
 4. Usługodawca zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji licząc od dnia jej otrzymania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W relacjach między Usługodawcą a Abonentem CSA mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Powyższy zapis nie ogranicza uprawnień uzyskanych na mocy przepisów prawa przez Abonenta CSA posiadającego status konsumenta mającego miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba Usługodawcy.
 3. Językiem właściwym dla prowadzenia i rozstrzygania sporów, o których mowa punkcie powyżej i rozstrzyganych przez sądy polskie, będzie język polski.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zapisy niniejszego Regulaminu nie wyłączają zastosowania przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie jednoznacznie, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych umowa pomiędzy Usługodawcą a Abonentem CSA nie zostałaby zawarta.

Wersja Regulaminu z dnia 24.05.2024 r.